Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Júniusi nyereményjáték részletek

1. A nyereményjáték szervezője

1.1. A Nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Hazai Market Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Borona utca 15/2A; Cg.:13-09-183032; adószám: 25757383-2-13 – a továbbiakban: “Szervező”).

1.2. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező végzi. Email címe: info@hazaimarket.hu

1.3. A Nyereményjáték elnevezése: Nyereményjáték Hűtő

2. A Nyereményjáték részvételi feltételei

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként (a továbbiakban: „Játékos”) részt vehet minden, cselekvőképes, természetes személy.

2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező cég tulajdonosai, a Szervező cég dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja.

3. A Nyereményjáték menete

3.1 A Játékos a Hazai Market Kft, mint szervező által 2700 Cegléd, Jászberényi út 4 szám alatt működtetett 6913400 Spar Partner elnevezésű üzletében vásárol 2024.05.30-06.16 napok között bármilyen termék(ek)et (Kivéve Spar Ajándékkártya) minimum bruttó 7.000.Ft, azaz hétezer forint értékben. A vásárlást igazoló pénztárgép blokk hátuljára olvashatóan, lehetőség szerint nyomtatott betűkkel ráírja nevét, címét, telefonszámát és az elárusító helyen található lezárt gyűjtő dobozba be kell dobnia. A nyereményjátékban a hazaimarket.hu-n webáruházban leadott rendelések, valamint a 2700 Cegléd Összekötő út 30/b szám alatti 6960110 Spar Partner üzletben történő vásárlások nem vesznek részt.

3.2. A Nyereményjáték 2024.05.30-06.16-ig tart. Ezen időszakot követően a gyűjtő doboz begyűjtésre kerül és továbbiakban a Nyereményjáték lezárul. A pénztárgép blokk hátoldalán található kitöltési hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, olvashatatlanság, nem létező telefon) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Kizárólag egyértelműen olvasható pénztárgépnyugtával, melyen a minimum összesen bruttó 7000.Ft, azaz hétezer forint vásárlás ténye minden kétséget kizáróan beazonosítható és minden kért adattal (név, cím, telefonszám,) el van látva, lehet sikeres nyertes.

3.3. A nyereményhúzás 2024.06.18. 10:00 órakor jegyzőkönyv felvételével történik a szervező 2700 Cegléd, Jászberényi út 4 szám alatti telephelyén. Amennyiben valamely húzás alkalmával a 3.2. pontban található kitételeknek nem felel meg pénztárgép nyugta, úgy új húzást kell elrendelni, mindaddig, míg a feltételek maradéktalanul és teljes meggyőződéssel egyértelműen nem teljesülnek. Amennyiben a 2.2. pontban meghatározott kizárás hatálya alá tartozó nyertes kerülne kihúzásra, abban az esetben a nyertes szelvényt ki kell zárni, és a tartalékhúzásból a következőt kell figyelembe venni.

3.4. Az esetleges kizáró okok miatt az elsőként kihúzott érvényes nyeremény pályázat mellé 1 db érvényes tartalék a 3.1 pontban részletezett pénztárgép blokkot kell sorsolni.

 

 

4. Nyeremények, és a nyeremények átvétele

4.1. A Nyereményjáték díjai:

a: Fődíj: 1db Beko RCSA240K30WN alulfagyasztós hűtő

b: 2.díj: SPAR Ajándékkártya 30.000 Ft értékben

c: 3.díj: SPAR Ajándékkártya 10.000 Ft értékben

 

4.2. A szervező a nyertest az eredményhirdetést követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni, úgy a nyeremény legkésőbb az eredményhirdetést követő 90 napon belül vehető át a 2700 Cegléd, Jászberényi út 4.szám alatti 6913400 Spar Partner üzletben.

4.3. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményét a jelen játékszabálynak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak a 4.2. pontban megjelölt határidőn belül tudja biztosítani. Ezt követően a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnik és az nem vehető át. Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

4.4. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó, vagy egyéb esetleges járulékokat. A nyereménye átadásával kapcsolatosan felmerülő költségeket – mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit, a nyertes viseli.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Azáltal, hogy a Játékos a Nyereményjáték Hűtő nyereményjátékra a pénztárgép blokk jelen szabályzat 3.1. pontban leírtaknak megfelelően regisztrál, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen játékszabály rendelkezéseit, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímének települését a Szervező a honlapján, és egyéb tájékoztatásra használt felületein nyilvánosságra hozza.

5.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, de kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek, valamint elérhetőek tájékozódás céljából.

6. Adatkezelés

6.1. Az adatkezelő neve és elérhetősége: Hazai Market Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Borona utca 15/2A.)

6.2. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja

6.3. Az adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása

6.4. Az adatok tárolásának időtartama: Az adatok felhasználása a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, azt követően a jelen felhívás alapján rögzített személyes adatok törlésre kerülnek.

6.5. A személyes adatok megismerésére kizárólag a Szervező azon munkatársai jogosultak, akik a Nyereményjáték lebonyolításában szükségszerűen részt vesznek.

6.6. Tájékoztatás az érintettek jogairól:

-        Az érintettek jogosultak a Szervezőtől a kezelt személyes adataikra vonatkozóan a GDPR 15. cikke szerinti felvilágosítást kérni, valamint a személyes adatokról másolatot kapni.

-        Az érintettek a GDPR 16. cikke alapján bármikor kezdeményezhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését és kiegészítését, melyet a Szervező késedelem nélkül köteles teljesíteni.

-        Az érintettek a GDPR 17. cikke alapján jogosultak a személyes adataik törlését kérelmezni, ha azok kezelésének jogalapja már nem áll fenn. Ennek a Szervező késedelem nélkül köteles helyt adni, kivéve ha a GDPR 21. cikke szerint igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

-        Az érintettek a személyes adataik törlését a hozzájárulásuk visszavonása alapján is kérhetik a GDPR 7. cikk (3) bekezdésével összhangban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét – azonban a hozzájárulásuk visszavonásával az érintettek a Nyereményjátékban és annak sorsolásán a továbbiakban nem vesznek részt, azon nyereményre nem jogosultak.

-        Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat (GDPR 77. cikk). Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

6.7. A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

 

Cegléd, 2024.05.27.